Your search results

Általános Szerződési Feltételek

Tisztelt Ügyfelünk, leendő Megbízónk!

Társaságunk fontosnak tartja, hogy ügyfeleink számára átlátható, érthető módon dolgozzunk, mely biztosítékul szolgál nekünk és ügyfeleinknek is a minőségi és probléma mentes együttműködésre, ezért kérjük figyelmesen olvassa át cégünk Általános Szerződési Feltételeit!

Ön az alábbiakban olvashatja a UniqueHomes (MyFlat Kft.)értékesítési vagy bérbeadási szolgáltatásaival kapcsolatos Általános Szerződési Feltételeit:

ÁLTALÁNOS  INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI / BÉRBEADÁSI MEGÁLLAPODÁS,  MEGBÍZÁS

Megbízó: 

Természetes személy vagy gazdasági társaság, amely igazolhatóan megbízást ad egy adott Ingatlan bérbeadására vagy adás-vételére, illetve bármilyen jellegű tanácsadás és ügyintézésre Megbízást kizárólag az ingatlan tulajdonosa, ill. írásos meghatalmazás alapján, a tulajdonos meghatalmazottja adhat!

Megbízott:

MyFlat Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 14-09-317976; székhely: HU – 8600 Siófok, Szent László utca 39.)

Az ügyletben résztvevő Megbízó(k), Tulajdonos(ok) előre ismert és egyeztetett kondíciók alapján megbízást ad(nak) a UniqueHomes (MyFlat Kft.) értékesítést vállaló Megbízott részére (együttesen „Felek”), aktuálisan felajánlott tárgyi „Ingatlan” bérbeadására vagy eladására, illetve/vagy az ingatlannal kapcsolatos bármilyen előre egyeztetett tanácsadási, ügyintézési feladatra, összességében ingatlan közvetítői tevékenységre.

Felek az együttműködés keretein belül az alábbi kitételeket, mint Önmagukra kötelezőt fogadnak el.

Felek a külön megállapodásban meghatározzák, hogy a kínált Ingatlan eladási/bérbeadási közvetítését a Megbízott kizárólagos vagy nem kizárólagos joggal végzi.

A jelen ÁSZF a Felek között létrejött ingatlanközvetítői szerződés elengedhetetlen mellékletét képezi. Amennyiben az egyedileg megkötött eseti – nem kizárólagos vagy kizárólagos – ingatlanközvetítői szerződés és az ÁSZF rendelkezései között eltérés van, úgy a Felek az egyedileg megkötött eseti ingatlanközvetítői szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak.

A Felek közti megállapodás tartalmát jelen ÁSZF és Felek közt megkötött egyedi eseti ingatlanközvetítői szerződés rendezi. A Felek a szerződés tartalmi köréből kifejezetten kizárják a köztük végbement esetleges korábbi egyeztetéseket, levelezéseket, szokásokat, valamint az üzletági szokásokat.

Az eseti ingatlanközvetítői szerződés – és ezzel együtt jelen ÁSZF a Felek vonatkozásában – akkor lép hatályba, amikor azt valamennyi szerződő Fél aláírta. Harmadik személy jóváhagyásától függő megbízás esetén  az ingatlanközvetítői szerződés a harmadik személy általi jóváhagyás megadásának időpontjától kezdődő hatállyal jön létre.

A Megbízott jogosult a megbízás ideje alatt az alábbi feltételek alapján közvetítői tevékenységek végzésére az ingatlanok tekintetében:

 • A kínálati ingatlant(okat) – saját nyilvántartásába, ajánlati sorába felvenni (regisztrálni), azokat saját ügyfélkörében szabadon ajánlani, bemutatni.
 • Megbízott jogosult az ingatlant(okat) saját weboldalain és hirdetési felületein korlátlanul, saját belátása szerint publikálni az ingatlan és annak tulajdonosa (Megbízó) érdekeinek figyelembevételével.
 • Előre semmiféle jutalékot, díjat nem kér, tevékenységét saját költségén végzi.
 • Amennyiben az ingatlan megfelel valamely a Megbízott által regisztrált Vevőjének, az ingatlant kiközvetíti, a Megbízóval történő előre egyeztetés alapján az ingatlant bemutatja.
 • A Megbízott jogosult a Megbízó és a Megbízott által közvetített Vevő/Ügyfél között történő egyeztetésen, tárgyalásokon részt venni, illetve a Megbízó és a Vevő között történő mindennemű információátadásról tájékoztatást kérni. A tájékoztatás megtagadása vagy elmaradása esetén, amennyiben az a Megbízott tevékenységének sikeres ellátását akadályozza, a Megbízott jogosult az esetlegesen felmerülő kára, illetve költségei felszámítására.
 • Megbízó felelősséget vállal az általa a Megbízott részére átadott, az ingatlannal kapcsolatos információk – adatok, tulajdoni viszonyok, esetlegesen az eladást ellehetetlenítő tényezők, terhek- valódiságáért, illetve aláírásával hozzájárul azok szabad felhasználásához.
 • Megbízott köteles a kapott információkat az adatvédelmi törvény betartásával, arra figyelemmel kezelni.
 • A megbízás tárgyát képező ingatlanról a Megbízott által készített videófelvétel és fotók értékesítés céljából való felhasználási joga kizárólag a Megbízottat illetik meg, azokat a szerződéses jogviszony időtartama alatt és keretén belül a megbízás céljának elérése érdekében szabadon felhasználhatja.
 • A Megbízás megszűnik a benne foglalt ügylet teljesítésekor, vagy a határozott időre szóló megbízás esetén a határozott megbízási időtartam lejártát megelőző legalább 30 nappal korábban történő jelzés esetén a határozott időtartam lejártakor, illetve a határozatlan időre létrejött jogviszony a Megbízó által tett felmondás esetén, indokolás nélkül, a felmondás kézhezvételét követő 3 hónap utolsó napján.

A határozott idejű szerződést a Megbízó a határozott idő lejárta előtt nem mondhatja fel. A határozott idejű szerződés automatikusan határozatlan idejűvé alakul át, amennyiben a Megbízó a határozott idő lejárta előtt legalább 30 nappal korábban írásban nem jelzi a Megbízott részére, hogy a szerződést a határozott idő leteltét követően nem kívánja hatályban tartani.

 • A Megbízott a Megbízó felmondása esetén – mivel a megbízási szerződés alapján meghatározott díjazásra így nem válik jogosulttá – a megbízás keretében ellátott szolgáltatása, előlegezett költségei fedezeteként összesen 60.000,- HUF + 27% ÁFA, azaz Hatvanezer forint + 27% általános forgalmi adó összegű költségtérítésre jogosult.
 • Felek kijelentik, hogy jelen megbízásban szereplő ingatlan értékesítése érdekében a megbízás ideje alatt együttműködnek, ennek keretében minden az eladást segítő információt kötelesek megosztani egymással, az értékesítéshez kapcsolódó különleges eseményekről (árváltozás, kondíciók változása, tulajdonosi változások, vevőjelölt érkezése stb.) azonnali hatállyal tájékoztatják egymást.
 • Megbízó köteles az ingatlant a Megbízó értesítése esetén egyeztetett időpontban bemutatni. A bemutatás indokolatlan megtagadása  esetén esetenként 60.000.-ft+ÁFA költségátalány megtérítésére köteles.
 • Kizárólagos megbízás esetén amennyiben a Megbízott a meghatározott díjazásra nem válik jogosulttá, akkor a Megbízott a kizárólagos megbízás keretében ellátott szolgáltatása után összesen 50.000,- HUF + 27% ÁFA, azaz Ötvenezer forint + 27% általános forgalmi adó összegű költségtérítésre jogosult, amelyet a Megbízó a szerződés megszűnésekor köteles egyösszegben megfizetni a Megbízottnak.
 • Amennyiben a Megbízó a „kizárólagos” jogviszonyt annak időtartama alatt egyoldalúan módosítja, a Megbízott a szerződés egyoldalú módosításáért 30.000,- HUF + 27% ÁFA, azaz Harmincezer forint + 27% általános forgalmi adó összegű költségtérítésre jogosult, amelyet a Megbízó a szerződés módosításakor köteles egyösszegben megfizetni a Megbízottnak.
 • A Megbízott a megbízási díjat egyetemlegesen követelheti a Megbízótól és az esetleges egyéb tulajdonosoktól, függetlenül a társtulajdonosok által megtett és Megbízott által nem ismert külön nyilatkozatban foglalt, más ingatlanközvetítő részére tett megbízási díjfizetési kötelezettség-vállalástól.

A megbízás sikeressége, az eladás ténye: 

Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megbízást a Megbízott által teljesítettnek tekinti abban az esetben, amikor a Megbízott olyan ügyfelet mutat be Megbízó részére, akivel Megbízó jelen megállapodás tárgyaként megnevezett ingatlan eladása/bérlése – ár, fizetési feltételek, birtokbaadás – tekintetében egymással meg tud állapodni és ezt írásba is tudja foglalni!

Felek kijelentik, hogy a Megbízás sikeres teljesítése, az eladás/bérbeadás tényének írásos bizonyítékaként létrejött Eladói/Tulajdonosi és / vagy Vevői/Bérlői nyilatkozat aláírásához köthetően a Megbízott közvetítési díjra jogosult!

A közvetítési díj mértéke: az értékesített ingatlan kialkudott, tényleges, bruttó vételárának a Megbízó és a Megbízott egyedi megállapodása szerinti 2% vagy 3 %-a + Áfa, illetve lehet a vételártól független fix díjazás.

Sikeres teljesítés, közvetítés – Felek a Megbízott általi sikeres közvetítésnek tekintik amennyiben a következőkben leírt feltételek egyenként vagy együtt teljesülnek:

Felek megállapodnak, hogy sikeres értékesítési közvetítésnek, ill. a megbízásban foglalt ügylet teljesítésének tekintik, amennyiben a Megbízott tevékenységéből eredően, annak közvetlen folyományaként (személyes bemutatás, hirdetések kapcsán, elektronikus kiajánlás, stb), a Megbízottnál dokumentáltan nyilvántartott, a Megbízott által kiközvetített fél, vagy az ő érdekeltsége, hozzátartozója, cége, társa, ismerőse, vagy általuk tett vételi ajánlat következtében harmadik fél , vagy elővásárlási jog gyakorlására jogosult vevő és a Megbízó tulajdonos(ok) között kerül megkötésre ingatlan tulajdonjog átruházásra irányuló megállapodás függetlenül attól, hogy az okiratot mikor, ill. ki készítette el.

Felek a megbízás teljesítésének tekintik azt is, ha a Megbízó és a közvetített ügyfél között csere történik, függetlenül attól, hogy ingatlanra, vagy más ingóságra cserélik, ill., ha az ingatlan cégtulajdonban van, és az adás-vétel a cég vagyoni részesedésnek átadásával jön létre. Ezen esetekben az irányár a mérvadó.

A Felek sikeres közvetítésnek tekintik azt is, amennyiben a Megbízó az általa korábban már elfogadott megállapodástól visszalép vagy a megállapodás feltételeit utólag, egyoldalúan úgy módosítja, amely a megállapodás megszakadásához vezet, így a megállapodás kizárólag a Megbízónak felróható okból nem jön létre. Ilyen eseten a Megbízott jogosult a közvetítői díjra., függetlenül attól, hogy a közvetített féllel az adásvételi szerződés létrejön-e.

Felek megállapodnak a közvetítési díj esedékességében abban az esetben is, amennyiben a tárgyi ingatlannal kapcsolatos írásos Vételi ajánlat elfogadása után, az ügylet a Megbízónak felróható okból nem jön létre különös tekintettel a Megbízó korábbi, hibás vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a Vételi Ajánlat már elfogadott kondícióinak egyoldalú módosításából eredő vagy az előzőleg elfogadott Vételi Ajánlat utólagos visszautasításából eredő meghiúsulás esetén.

Felek a közvetítést sikeresnek tekintik, és erre tekintettel a Megbízott jogosult a megbízási díjra akkor is, ha a megbízás időtartama alatt Megbízott a Megbízó által megszabott feltételeknek megfelelő, az ingatlan vételárát megfizetni hajlandó vevőt talál, ám a Megbízó a vételi ajánlatot alapos ok nélkül nem fogadja el, a vevővel szerződést nem köt, illetőleg attól elzárkózik.

Ármeghatározás, áralku:

Felek megállapodnak abban, hogy az ingatlan kínálati árát meghatározni és változtatni, minden esetben a Megbízó jogosultsága.

Átváltoztatás esetén a Megbízó a változás beálltát követő 3 napon belül köteles írásban értesíteni a Megbízottat a változás tényéről, valamint a módosított kínálati árról. Megbízott az átváltoztatásról minden esetben elektronikus visszaigazolást küld Megbízó részére a megadott e-mail címére, amely dátumtól az új kínálati árat a mérvadó.

Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott az ingatlan kiajánlását a mindenkori, legutolsó, Megbízó általi írásos ármeghatározás alapján végzi. Az esetlegesen elmaradt írásos ármódosítási értesítés esetén a kiajánlás pillanatában, a Megbízott rendszerében szereplő kiajánlási ár tekintendő érvényesnek.

Általános rendelkezések:

Megbízó értesíteni köteles a Megbízottat abban az esetben, ha a Megbízotton kívül saját maga vagy általa megbízott más ingatlanközvetítő a jelen Megbízásban szereplő kínálati árnál alacsonyabb áron hirdeti az ingatlant. Ennek elmulasztása esetén Megbízott jogosult az interneten bizonyíthatóan fellelhető hirdetésekben, ajánlatokban szereplő legalacsonyabb áron kínálni az ingatlant.

Megbízott jogosult az ingatlan címén az eladásra felhívó bármilyen kihelyezett hirdető táblát – amennyiben van – az általa szervezett ingatlan bemutatások időtartamára ideiglenes jelleggel eltakarni, illetve kihelyezett hirdetőtábla esetén a Megbízó a Megbízott által közvetített ügyfélnek tekint minden olyan ügyfelet, akiről a Megbízott az ingatlan kiajánlásával egy időben, ügyfele nevével kiegészítve írásos (e-mailes) tájékoztatást küld.

Megbízott jogosult az ingatlan értékesítésébe, saját közvetítői díjának  megosztásával együttműködő partnert, társ-értékesítőt bevonni.

Megbízó köteles a Megbízottat értesíteni amennyiben az ingatlanra más, harmadik féltől vételi ajánlatot kapott.

Megbízó a Megbízott részére adott kizárólagos megbízás esetén annak időtartama alatt más ingatlanközvetítővel megbízást nem köthet, a határozott idejű megbízási szerződés rendes felmondással nem mondhatja fel. Ezek figyelmen kívül hagyása, megsértése esetén a Megbízottat 300.000, – Ft  azaz háromszázezer forint kötbér illeti meg. A kötbér az előzőekben írt szerződés szegés Megbízott tudomására jutásától számított 15 napon belül esedékes.

Megbízott megkerülésének szándéka vagy a kialkudott közvetítői díj (jutalék) meg nem fizetésére, a Megbízott megkerülésére irányuló minden cselekmény, vagy a közvetítői díj indokolatlan csökkentésére irányuló mindennemű cselekedet a jelen Megbízás tekintetében szerződésszegésének minősül!

A Megbízott jelen megbízásban foglaltak szerinti sikeres közreműködéséből eredő, szerződés szerinti jutalék igényének korlátozására vagy kizárására irányuló cselekedet, a Megbízás hamis felmondása vagy a jutalék fizetésének elkerülése érdekében a Vevő érdekköréből utólagosan választott más természetes vagy jogi személlyel történő adásvételi szerződés megkötése esetén a Megbízott 400.000,- Ft összegű kötbérre jogosult, valamint a kötbért meghaladó felmerülő egyéb, az ügylettel kapcsolatos költségeket követelni, jogi úton is érvényesíteni a Megbízóval szemben.

Megbízó a megbízói jogosultságáért, Megbízásban közölt adatok valódiságáért, továbbá az ingatlan eladhatóságáért szavatosságot, tulajdonos társai helyett is egyetemleges felelősséget vállal. Megbízó köteles a megbízás tárgyát képező ingatlannal kapcsolatos valamennyi jogi, és egyéb ismert műszaki körülményről tájékoztatni a Megbízottat.

Megbízó az általa előzetesen megadott elérhetőségekért (telefonszám, e-mail, postacím), Meghatalmazottja esetén annak elérhetőségeiért felelősséget vállal. Az esetleges elérhetőség változásokról a Megbízottat a változás beállta előtt értesíti és visszaigazolást kér. Az elérhetőségek megváltozásából eredő esetleges – a közvetítési tevékenységet nehezítő vagy ellehetetlenítő – károkért a Megbízó felelősséggel tartozik. Amennyiben a Megbízottat a változás bejelentésének elmulasztásából eredően anyagi kár éri, a közvetítő jutalék mértékéig kártérítést igényelhet  a Megbízótól.

Megbízás megszűnése:

A Megbízás a benne foglalt ügylet teljesítéséig vagy írásbeli visszavonásáig érvényes. A megbízás megszűnik az ingatlannak nem a Megbízott útján való értékesítésével (amennyiben ez Felek szerződése értelmében szerződésszegésnek minősül, úgy szerződés szerint szabályozott következmények mellett), a szerződés felmondásával, vagy a Ptk.-ban szabályozott egyéb okból kifolyólag.

Megbízott, a Megbízó által küldött, írásbeli felmondási igény elbírálását követően a felmondási idő utolsó napján az ingatlant archiválja, ajánlati sorából eltávolítja.

Megbízó vállalja, hogy a jelen megbízás felmondására vagy felfüggesztésére okot adó tényező beállását követő maximum 5 naptári napon belül jelzi a Megbízott felé a változást.

Megbízónak érdekmúlás esetén közvetítési díjat nem kell fizetnie, amennyiben a megváltozott körülmények bekövetkezte miatt  a Megbízás visszavonását és annak okát 3 munkanapon belül írásban bejelenti, vagy a megbízással érintet ingatlan saját maga vagy más közvetítő általi eladása esetén a jogügylet létrejöttét, a szerződés aláírását követő 3 munkanapon belül az adásvételi szerződés anonimizált példánynak rendelkezésre bocsátásával igazolja a Megbízott felé. Megbízó tudomásul veszi, a Megbízott jogosult az anonimizált adásvételi szerződés alapján a közhiteles és bárki számára nyilvános ingatlan-nyilvántartásban betekintéssel ellenőrizni, hogy az adásvételi szerződést nem a Megbízott által közvetített ügyféllel vagy a közvetített ügyfél érdekeltségébe tartozó céggel, üzlettársával, közeli hozzátartozójával kötötte meg a Megbízó. 

A Megbízott 60.000.-Ft +ÁFA azaz Hatvanezer forint +ÁFA költségtérítésre tarthat igényt, amennyiben a Megbízó nem, vagy késedelmesen vagy hiányosan értesíti Megbízottat arról, hogy az ingatlan értékesítése bármilyen okból érdektelenné válik.

Megbízó tudomásul veszi, hogy  az ingatlanközvetítői szerződés tartalma teljes egészében üzleti titoknak minősül, harmadik személynek kiadni csak a másik fél előzetes hozzájárulása esetében lehetséges.

A közvetítési feltételek az aláírást követően egyoldalúan már nem módosíthatóak.

Jelen ÁSZF módosítására a MyFlat Kft. a jövőre nézve egyoldalúan jogosult azzal, hogy a módosítás hatálya a már megkötött egyedi szerződésekre nem terjed ki. A már megkötött egyedi szerződésekre jelen ÁSZF módosítása csak abban az esetben vonatkozik, amennyiben a módosításhoz mindkét fél írásos nyilatkozatával hozzájárul.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok, különösen a Ptk.-nak a megbízási szerződésekre, valamint a szerződések általános szabályaira vonatkozó rendelkezései, továbbá az ingatlanközvetítési tevékenységre vonatkozó szabályok az irányadók valamint AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt kell alkalmazni.

Felek jogvitáikat mindenekelőtt békés úton rendezik. Amennyiben Felek egyeztetései nem vezetnek eredményre, úgy jogvita esetére Felek a rendes bírósági út igénybevételét kötik ki, az általános illetékességi szabályok betartásával.

A leendő Megbízó az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, értelmezte, és tudomásul veszi és mint az együttműködés alapjaként elfogadja – magukra nézve kötelezőnek tekintik, függetlenül attól, ha valamely része a felekre nézve nem, vagy csak részben vonatkozik.

Jelen megbízás aláírásával Tulajdonos-megbízó meghatalmazza Megbízott képviselőjét, az ingatlan tulajdoni lapjába, és az ingatlannal kapcsolatos okiratokba az illetékes földhivatalnál betekintsen, és azokról másolatot kérjen.

Felhívjuk figyelmét, hogy társaságunk minden megbízását, illetve együttműködését az Általános Szerződési Feltételek szerint, az abban foglaltak alapján végzi, amely megbízás létrejöhet úgynevezett ráutaló magatartással is, amely lehetővé teszi két üzleti partnernek, hogy megállapodásuk és együttműködésük külön általuk aláírt, papírformátumú dokumentum nélkül is érvényes legyen.

Felhívjuk figyelmét, hogy ráutaló magatartásnak minősül az is amennyiben társaságunk elektronikus levelezési rendszerén keresztül történő e-mail váltásaink bizonyítják a Megbízói akarat bármilyen formáját.

Amennyiben a fentiektől eltérő tartalmú együttműködést szeretne velünk kötni, közvetlenül vegye fel kollégáinkkal a kapcsolatot és alakítson ki egyéni megállapodást.

Ingatlanok összehasonlítása